Tekst en bestanden - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Internet Productiebedrijf B.V. (KvK nummer: 29046128), 
Vrouwenmantel 19, 2871 NJ, Schoonhoven (www.pib-delft.nl). Hierna alleen genoemd onder haar handelsnaam: `pib-delft’.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

pib-delft verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen 

  • Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten/aanmeldformulier)
  • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
  • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

pib-delft verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer
  • product- en dienstontwikkeling
  • administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid
  • aanbiedingen

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst, heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven of u heeft deze zelf ingevuld in ons aanmeldformulier. Nadat u zich aangemeld, sturen wij bevestiging. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor onze planning. Nadat de werkzaamheden gedaan zijn (tenzij anders afgesproken), gebruiken wij uw gegevens om u een factuur te sturen. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Buiten de verwerking van uw gegevens, verwerken wij gegevens die voor u toegankelijk zijn via de website. Deze gegevens hebben wij verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen en registers.
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

pib-delft heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met ons.
Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht te bespreken en daarnaast waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). 

Ontvangers van persoonsgegevens

pib-delft verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruiken wij alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Onze database is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. 
Met de “derden” waar wij gebruik van maken om onze diensten te kunnen leveren liggen de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

pib-delft zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

pib-delft maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij maken dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Wij maken met onze website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. 

Social Media Buttons

pib-delft maakt gebruik van diverse Sociale Mediaknoppen op haar website. Via deze knoppen (links) kunt u direct naar onze sociale media platformen. Deze platformen hebben eigen privacyregels, waar wij niet verantwoordelijk voor zijn. Indien u onze buttons gebruikt, verwijzen wij u naar het privacy statement van het desbetreffende platform.

Cookies

pib-delft maakt gebruik van cookies op haar website. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar onze cookiemelder en onze cookieverklaring. 

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. pib-delft is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

pib-delft zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag pib-delft vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@informatieboek.nl.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Wij zullen uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming

pib-delft maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat wij een onderzoek doen naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kunnen wij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Wij kunnen er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn. 

Wijzigingen

pib-delft behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. 
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de ‘footer’ van onze website: www.pib-delft.nl

Pib-Delft logo
Pib-Delft
Geen bestanden gevonden.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in